Presentació del llibre "La Casa Pairal" de Jordi Torres

Presentació del nou llibre, "La Casa Pairal", de l'autor Jordi Torres i Sociats, que vol omplir un buit sobre els estudis del món rural amb la presència de Farell Editors.
Article del Josep Romero:Presentació del llibre de Jordi Torres


La Casa Pairal, Les estances, el foc, l’aigua i els remeis.
Biblioteca Sant Pere Almató. 28 de novembre de 2014

Bon vespre a tothom. En Jordi Torres em va demanar que digués algunes paraules per fer la presentació d’aquest llibre. No és una feina fàcil perquè el que és pròpiament la presentació ja la faran ell i l’editor i per altra banda no cal presentar l’autor perquè ja el coneixeu tots.  De manera que he hagut de cercar  altres temes relacionats per poder parlar-ne breument.


La Casa Pairal és un recull de tot allò que té a veure amb la vida en una masia i el seu entorn rural. Aquest llibre forma part de la Col·lecció Cultura Popular de l’editorial Farell, una col·lecció en què dels nou llibres publicats dos són escrits per Jordi Torras.

Ja des de l’antiguitat, i especialment des de l’època de dels grecs i dels romans la llar ha estat fonamental en la vida dels humans.

“La llar de cadascú és el seu refugi més segur”
Coke[1]

Els romans van difondre el concepte de  villa rustica. Era el mas, l'edifici central d'una explotació agrícola. Primitivament només era una cabana d'una sola estança i un pati o corral amb una cisterna per recollir l'aigua de la pluja. Després es van anar agregant al voltant del pati noves dependències amb usos específics: menjador, els habitatges dels esclaus, els estables dels bous i cavalls, el galliner, graners, cellers i altres moltes dependències per a carros, eines, la premsa de vi, el molí d'oli, etc. L'amo tenia sovint una part de la villa rustica com a residència de camp.

Ciceró:[2]

“Quina cosa hi ha més sagrada, més protegida per tots els preceptes de la religió que la llar de cada ciutadà?...
 Quin altre lloc hi ha més plaent que la pròpia llar?”
Una casa era honorable quan també ho era el seu propietari
“Una casa ornada i pintada no honora el seu amo; la casa agradosa és la que honren els costums del seu estadant”
El manteniment, conservació i millora de la llar ha estat una constant de la història. La casa és una unitat, un tot relacionat que funciona de manera  ordenada.Diu un aforisme medieval que
“Tres coses fan mal a una casa: pluja, una mala dona, fum”
Aquesta frase feta sembla misògina però en Jordi Torres ens dóna la visió positiva amb una altra dita,
“La dona que sap administrar bé els diners fa créixer la família”
Parlem de distribució de feines: l’home guanyava els diners però la dona els administrava, a més de tenir cura dels fills, l’educació, l’escola, el vestir, l’alimentació, la iniciació en les primeres feines del manteniment de la casa...
Al llarg del temps diversos autors ens han deixat la seva obra escrita per mostrar la vida i costums del seu temps i per donar exemple de vida. Fins i tot alguns reis catalans han redactat les seves cròniques. Als Països Catalans les cròniques reials més importants són les que van escriure Jaume I, Bernat Desclot, Ramon Muntaner i Pere el Cerimoniós

Jaume I escriu (o mana escriure) el Llibre dels Feits o Crònica de Jaume I. Un llibre per recordar els fets dels quals ha estat protagonista i que serveixi d’exemple als seus successors. I va aconseguir el seu propòsit com ho demostra la Crònica e Pere el Cerimoniós “aquest digmenge, a hora de prim so, nós encara no érem gitats e llegíem lo llibre o Crònica del senyor rei En Jacme, tresavi nostre...”
Diversos pagesos il·lustrats dels segles XVI, XVII, XVIII i XIX van redactar dietaris o fulls on anotaven les incidències del temps i els seus efectes sobre les collites o els fets polítics i anecdòtics que van viure o que van conèixer de primera mà.
Deixar constància, per a aquell que ho escrivia, però també per a futures generacions  d’aquells fets que havien incidit en el mas o en la vida familiar. Acostumen a detallar les males anyades i els motius que les havien produïdes i també els preus dels productes que han venut o han hagut de comprar. Alguns d’aquests dietaris han estat publicats però d’altres continuen inèdits bé sigui a arxius públics o en cases particulars.

En alguns casos és el poble, la comunitat, el que cal unir, protegir i fixar els costums de vilatans i . Un exemple és la Consueta de Sant Feliu Sasserra, del 1618. No és un dietari però té també un gran valor històric per a la nostra vila.

CONSUETA[3] DE LA PARRÒQUIA DE SANT FELIU SASSERRA. 1618 escrita per Joan Traveria, rector de la parròquia de Sant Feliu Sasserra.
Lo die de Santa Creu de maig se va ab professó al Peiró del fossar y allí se dihuen los quatre evangelis y benedictió del terme com en lo ordinari y axí tots los diumenges fins lo dia de Santa Creu de setembre...
Lo primer dilluns passada la festa de la Assenció y aprés consecutivament lo dimarts, dimecres dijous y divendres se fan professons..
...lo dilluns se va a la Creu Scapsada que és en lo camí se va a Manresa...
Lo dimarts se va... a la Creu del Pla de la Riba... y de aquí passan a la Creu de Gorrians
Lo dimecres... a la creu prop Santa Magdalena...
Lo dijous se va... a la Creu del Puig Sobirà... y se passa a la Creu del Pla dels Terròs(?)
Lo divendres ... se va a la Creu de Comes Òlibes ... y tornant-se’n a la Creu dita de n’Anglada...


L’obra de referència del segle XVII que tracta de l’organització d’una casa pairal  és el LLIBRE DELS SECRETS D’AGRICULTURA, CASA RÚSTICA I PASTORIL de Miquel Agustí  ( 1560- ?, 1630) fou prior de l'orde de Sant Joan de Jerusalem a Perpinyà i agrònom. El 1617 va escriure aquest llibre, una de les contribucions a l'agronomia més significatives escrites en català.
L’obra està dividida en tres llibres, al primer tracta del que han de saber el pare i la mare de la casa d’agricultura (herbes, flors, fruita, empelts d’arbres, blats, forments i altres grans. Al segon parla de la vinya i el vi, licors i de com mesurar les peces de terra i al tercer de la casa rústica, animals del mas i dels efectes del Sol i la Lluna en les coses rústiques.
Alguns dels remeis que dóna avui poden semblar peculiars:
Si alguna serp serà entrada dins del cos de algú dormint ab la boca uberta a la campanya, no y ha cosa millor ni més eficàs remey per a fer-la exir fora, que rebre ab un embut per la boca lo fum del perfum fet de alguna sabata vella; perquè la Serp odia sobretot aquella olor, y és cosa experimentada.


CALAIX DE SASTRE DEL BARÓ DE MALDÀ 1769-1816
RAFAEL D'AMAT I DE CORTADA (Barcelona, 1746 - 1819), passà a la posteritat per ser l'autor d'un immens dietari escrit en 60 volums, redactat entre1769 i 1819, que duu el títol de Calaix de sastre.
El baró de Maldà explica tot allò que veu i viu. Els seus viatges foren constants. Ens consta que en un d’aquests viatges, un 19 d’abril, arribà a la nostra vila: “Al cap de dos hores, vegérem cerca al poble, a no vila, de Sant Feliu Sasserra.
Entràrem que serien tres quarts d’onze. Mentres que passàvem lo carrer i cap a la plaça, nos isqueren los senyors i senyores de casa Càrcer...”
Un altre exemple de la seva prosa ens parla del viatge als Pirineus:

“A la eixida de la Junquera presenta-se de frente la fortalesa del Pertús a lo alt de una montanya, y Bellegarde immediat, divisió que és allí la carretera de España y Catalunya ab lo condat de Rosselló, antes de España y al present del reyne de Fransa. Luego hom topa ab los Pirineus, pujant casi a lo més encumbrat de ells, que causa horror al mirar des de sa altura sa profunditat, deixant a la part esquerra a la montanya del Canigó, prou alta y coberta de neu, a la qual nomènan també la de les Bruxas, per las moltes tempestats que se hi forman.”

JOAN FÀBREGA DE CEREROLS ( Súria, 1660-1732) Llibre de coses que han succeït a Catalunya

Joan Fàbrega parla de coses que va viure com la plaga de llagosta, del 1687-1688, de les revoltes de la Plana de Vic (1688) i de la Guerra de Successió.

Transcrivim un fragment del seu llibre:

“L’any 1676 s’encarí el blat a Catalunya, i pujà a sis lliures la quartera a la ciutat de Manresa. A Granollers a vuit lliures. Això començà el mes de desembre. I l’any 1677, el mateix. Això fou per tota Catalunya.
El 16 de març de l’any 1678 va fer una gran nevada, i el 17 el mateix, i el 18 el mateix. Tres dies arreu. Cosa grandíssima.
L’any 1678 rendiren els gavatxos la vila de Puigcerdà, i espatllaren les muralles. I vingueren fins a Bagà i espatllaren el castell. I arribaren a Guardiola i se’n tornaren. Era virrei de Catalunya el comte de Monterrey.
L’any 1678, el 29 d’octubre, s’eclipsà la lluna, a la nit, i es tornà tan roja que era cosa d’espant. I es va tapar quasi tota, i durà quatre hores. Cosa de gran consideració.”
Aquestes obres es poden incloure dins de les memòries personals que aporten dades familiars i que poden tenir diverses formes: memòries, cròniques, dietaris, llibretes, llibres de notes... L’Arxiu de la Memòria Personal, base de dades sobre documentació personal escrita dels Països Catalans ens permet fer-nos una idea de la importància d’aquests documents.
Voldria acabar aquesta presentació parlant  d’altres llibres de notes, del nostre entorn, relacionats amb la vila de Sant Feliu Sasserra, que també han deixat constància del seu temps.
1.   LLIBRE DE NOTES DE JOSEP ARNAUS
Recull exhaustiu de la vida familiar i interessos de Josep Arnaus i Farreras, pare d’Anton Arnaus de qui també  parlarem del seu llibre de notes. A l’obra recull les diferències entre els pagesos i els vilatans de Sant Feliu als segles XVIII i començaments del XIX. Cal també remarcar la relació del que ha de pagar la vila de Sant Feliu pel cadastre implantat el 1716 després de la Guerra de Successió.2.   LLIBRE DE NOTES D’ANTON ARNAUS
“Llibre de notes de Anton Arnaus y Casamitjana, hisendat del terme y Parròquia de Sant Feliu Sasserra, fill de Josep Arnaus i Farreras, també hisendat de dit terme y Parròquia y de Maria Casamitjana atanen per en lo Sagrament del Baptisme y est fou lo dia 12 de març de 1797. Me posaren de noms: lo primer Jaume, lo segon Anton y lo tercer Francisco.
Est llibre lo he escrit per mon govern y después de ser jo mort per al govern dels meus marmessors, als quals la mia voluntat que después de la mia mort ... y se donia crèdit a tot lo contingut d’ell.
Sant Feliu Sasserra 11 d’agost 1815.
Anton Arnaus y Casamitjana”

“En atenció a que haja vastant puesto en est llibre de notes de mon Pare, he pensat ampliar-lo a continuació del modo  que està avui dia l’administració del reverend Joan Arnaus, Causa Pia, Benefici y los demés deutes de la casa dels Arnaus seguint los capítols del indice de est llibre, tota vegada que en ells constan la Administració de mon Pare, las fundacions y escrituras a elles corresponents.
Y també per mon govern y dels hereus de la Casa dels Arnaus, yo compliré tot quant podré que tot ho notaré y firmaré als finals de mos escrits. Vull que mon hereu donia verdader crèdit a mas firmas y cumplia a la major brevetat tot lo que jo deixia complir”

3.   LLIBRE DE NOTES DE JOSEP CRESPI (XVII-XVIII)
Tracta de fets relacionats amb la família Crepi des de mitjans del segle XVII fins a mitjans del segle XVIII
“Nota que mon germà fou testament lo hereu, Crespi pagès de la pa. de Sant Andreu de Oristà en sa casa pròpia y en poder del Dr Hierònim Puiol, notari de la vila de St. FeliuSasserra als 22 del mes de maig del any del Senyor 1697, lo qual testament es ja tret y clos per dit notari.”
4.   NOTES D’ANTON PUIG I SALLÉS (CAL XICÓ)
“Llyvreta de la viña de la vaga que he comprat a deu de favrer del añ 1888. El matex añ ne e tret trenta set cargas y mitja de vi vengut a ...”

“Nota del dia que ha nascut el noi segon. Ha nascut al dia sis de juriol al punt de las onsa de la nit del añ 1859 y se ha vatejat al dia 8 a la parròquia de Sa Faliu sasera y se li a pusat per nom Anton y Juan y Fransesg. Fag lo present perquè recordia jo lo Anton Puig i Sallés”


Podríem comparar Jordi Torres amb aquestes fonts històriques de què acabo de parlar?
A un cert nivell penso que sí que ho podem fer  perquè en les seves obres ens transmet aquesta antiga saviesa adquirida del grans i dirigida i difosa als joves.
Com diu en jordi,
“Moltes de les vivències dels nostres padrins ja són irrecuperables, perquè se n’han anat amb ells. Precisament aquest ha estat un altre del motius que m’han empès a escriure aquest llibre.”
Referint-se a les entrevistes realitzades a les persones que li han aportat informació, ens diu:
“puc afirmar que aquelles llargues estones varen ser un gran goig i una excel·lent i inigualable lliçó d’història i coneixement d’una cultura forjada en l’esforç, el treball, el sacrifici, l’observació i la memorització de la vida diària”.

En Jordi ha donat testimoni d’una cultura en vies de desaparició i deixa el seu llegat a les noves generacions. En aquest aspecte vull remarcar la dedicatòria que fa als seus néts: “Oriol, Marc, Maria i Octavi, néts meus, us deixo aquest llibre com a penyora.”
Què els deixa?, els deia la vida, el treball, la ciència, d’unes generacions passades, una forma d’entendre el país i la vida. I un exemple de conducta.


Josep Romero
Biblioteca de Sant Feliu Sasserra, 28/11/2014[1] Sir Edward Coke1 (1552 – 1634)[2] Marcus Tullius Cicero, (Arpínum,  106 aC - Fòrmies,  43 aC) fou polític, filòsof i orador de l'antiga Roma. 
[3]  Una consueta és un llibre de consuetuds, de costums, de cerimònies d’una església o parròquia.
 


DIVENDRES,  28 DE NOVEMBRE DE 2014 A 2/4 DE 8 DEL VESPRE A LA BIBLITECA SANT PERE ALMATÓ.

http://www.farelleditors.cat

Visites escolars Novembre 2014

Els alumnes de l'Escola Els Roures han visitat la biblioteca per tal de vivenciar el seu funcionament. Van realitzar diferents activitats per aprendre i repassar el comportament en una biblioteca, per informar de les diferents revistes i diaris que podem trobar, fixar-se
Va resultar una tarda pràctica i de reflexió!
amb la manera de classificar i documentar el material (DVD, llibres, contes, diccionaris, CD, revistes,…).

Els nens i nenes de P4 i P5 visitem la biblioteca!

Els segadors anem a la biblioteca a aprendre’n el funcionament. La Carme, la bibliotecària, ens explica quins contes són adequats a la nostra edat, on els podem trobar, què hem de fer si ens els volem emportar a casa…
També ens explica un conte de les ceres de colors mentre en fem el dibuix col·lectivament en petits grups.
Ha estat interessant i ara ja sabem una mica més com funciona la biblioteca.Bloc de l'escola http://blocs.xtec.cat/ceipelsroures 

Mural per la Marató de TV3

Aquest any la Biblioteca Sant Pere Almató participa amb la campanya Pinta La Marató, és per això que conjuntament amb la Llar d'Infants s'ha realitzat un mural amb el lema Toca al cor!
L'escola Els Roures també han realitzat un mural. Tots dos seran exposats a la biblioteca durant la setmana on el divendres, 5 de desembre es realizarà una conferència a càrre de Clara Vilageliu a 2/4 de 8 del vespre a la Biblioteca Sant Pere Almató.
Us hi esperem!!!Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones[1] Sir Edward Coke1 (1552 – 1634)Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones

Activitat, dimarts, 25 de novembre a les 6 de la tarda a la biblioteca 
El 25 de novembre va ser declarat dia internacional contra la violència de gènere el juliol de 1981, en el context del primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrat a Bogotà (Colòmbia). En aquesta trobada les dones van denunciar la violència de gènere en l'àmbit domèstic i la violació i l'assetjament sexual en l'àmbit dels governs, incloent-hi la tortura i els abusos que patien moltes presoneres polítiques. 


Es va escollir aquest dia per commemorar el violent assassinat de les germanes Mirabal (Patria, Minerva i Maria Teresa), tres activistes polítiques assassinades el 25 de novembre de 1960 mentre anaven a Puerto Plata a visitar els seus marits empresonats, en mans de la policia secreta del dictador Rafael Trujillo a la República Dominicana. Dedé, que viu a Bèlgica, és l’única germana que va sobreviure. Els seus cadàvers destrossats van aparèixer al fons d'un barranc. Per al moviment popular i feminista de la República Dominicana, històricament, aquestes dones han simbolitzat la lluita i la resistència. El 1999, l'ONU va donar caràcter oficial a aquesta data.